Povrchovy odtok (Run off) – meracie zariadenie

Merací systém sa používa na zachytenie a odber vzoriek povrchového odtoku vody a v nej obsiahnutého erózneho zaťaženia. Voda z povrchového odtoku sa zbiera do kanála a kvantitatívne zaznamenáva pomocou preklápacieho merača pred tým, ako sa plní, alebo preklopí do nádoby na vzorky. Začiatok a intenzita odtoku sa zaznamenáva na internom záznamníku. Následné plnenie vzoriek povrchovým odtokom až do 24 hnedých sklenených fliaš je plne automatické a prebieha cez vodnú odbočku. Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by mohli upchať tok, spôsobiť spätný toku, alebo viesť k spomaleniu prietoku. Erózne zaťaženie môže tak byť voľne pripravované v tečúcej vode. Hrubé nečistoty sú zadržiavané už pri preklápacom merači na sito z nerezovej ocele. Aby mohli byť vždy optimálne zachytené hodnoty odtoku vody, je frekvencia vzorkovania riadená mikroprocesorom a prispôsobená intenzite odtoku. Pri nízkych prietokoch sa zadržiava celý odtok povrchovej vody v zbernej nádobe pre získanie čo najväčšieho množstva vzorky. Naopak pri silnom odtoku vody sa zachytáva vzorka len v určitých časových intervaloch. Ostatné množstvo vody je zaznamenané pomocou preklápacieho meradla. Takto sa zabráni príliš rýchlemu plneniu vzorkovacích fliaš a zabezpečí sa vzorkovanie počas celej odtokovej udalosti. S nastaveným rozdeľovačom drenážneho prúdenia môžu byť vzorkované, ako pokusné plochy, tak aj malé spádové oblasti do 3 hektárov. V kombinácii s meteorologickými a pôdnymi hydrologickými meracími stanicami môže tak byť získaný komplexný obraz odtokových a eróznych procesov. Celý systém je oproti vzorkám vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Inštaluje sa pod povrchom, aby bol zabezpečený tok v dôsledku výškového rozdielu a teda nie je závislí na čerpadlách. Tým je vytvorený voľný tok a minimalizuje sa spotreba energie.

Výhody

• Plne automatický odber vzoriek
• Vzorkovanie prispôsobené na intenzitu plnenia
• Rozvod vody len vodnými výhybkami

Technické dáta:

• Počet vzoriek: 24
• Objem vzorky: 1000 ml
• Napájanie: AC Batéria 12 V / 10 Ah

Systém EcoUnit

Systém EcoUnit je systém na merania funkcií  ekosystému v reťazci pôda-rastlina-atmosféra v definovaných okrajových podmienkach.

Zariadenia Ecotron/EcoUnit  sa používajú na výskum procesov v sústave  pôda-rastlina-atmosféra, ako aj na skúmanie Interakcií medzi týmito zložkami. EcoUnit je aplikácia lyzimetrov nad rámec výskumu pôdnych procesov a teda generuje podmienky pre aplikácie lyzimetrov na všetky oblasti výskumu ekosystémov.

EcoUnit sa skladá z troch jednotiek. Spodná jednotka obsahuje pôdu, ktorá môže byť vložená priamo do kontajnera, alebo do osobitných oceľových nádob (lyzimetrov). Vo variante s lyzimetrom umožňuje realizovať  výskum pomocou nenarušeného pôdneho monolitu.V jednej jednotke môžu byť inštalované až štyri lyzimetre. Do každého môžu byť namontované senzory pôdy, na monitorovanie  teploty pôdy, pôdnej vlhkosti a vodivosti v pôde. Rovnako môžu byť inštalované do pôdy aj zariadenia
na skúmanie  koreňovej sústavy a rhizosféry. Spodná jednotka je tiež vybavená systémom zberu priesakovej vody a systémom na reguláciu teplotných podmienok na dolnej hranici pôdy.

V strednej časti je pripojená jednotka, ktorá vytvára od okolia izolované prostredie (klimatické podmienky) nad povrchom pôdy. Veľkosť takto Izolovaného biotopu je dostatočne veľká na pestovanie stredných kríkov. Stredná jednotka môže byť vybavená ďalšími stenami na rozdelenie EcoUnit do štyroch samostatných podjednotiek.

Vrchná časť EcoUNit obsahuje zariadenia na umelé zavlažovanie, osvetlenie a vetranie priestoru. Horná jednotka môže byť tiež vybavená snímačmi na zber údajov o teplote a vlhkosti vzduchu, ako aj analyzátorom plynov.

Dolné a horné jednotky sú vybavené ovládacou skrinkou s  požadovaným napájaním a transformáciou signálu, ako aj meranie a kontrolu technológie. EcoUnit je vybavená dotykovým panelom na vizualizáciu zhromaždených dát a kontrolu systému  EcoUnit. Zariadenie a konštrukcia EcoUnit sú vždy optimalizované  pre výskumný cieľ špecifický pre zákazníka.