Lyzimetre boli v minulosti chápané, ako zariadenia na sledovanie prieniku vody cez pôdu. Táto predstava je už v značnej miere prekonaná. Dnešné lyzimetrické stanice dokážu toho ďaleko viac. V prvom rade nám dnešné zariadenia umožňujú sledovať komplexnú bilanciu vody v celom ekosystéme, ktorý monitorujeme. Teda distribúciu vody a ňou distribuovaných látok medzi pôdu (vsakovanie), podzemnú vodu (priesaky), povrchovú vodu (povrchový odtok) a rastliny (transpirácia) resp. odpar.

Lyzimetre a moderné technológie

Sú vybavené modernou technikou, ktorá v kombinácii s meteorologickými stanicami a modernou IT technológiou umožňuje získavať tieto údaje on-line z hociktorého miesta na svete. Moderné technológie zároveň umožnili, aby súčasné lyzimetrické stanice disponovali neporušenými pôdnymi monolitmi s hmotnosťou rádove až 10 ton, čo umožňuje priblížiť sa takmer úplne k prírodným podmienkam

Využitie lyzimetrov

Pre tieto vlastnosti sú dnešné lyzimetrické stanice neoceniteľnými zariadeniami pre poľnohospodárstvo, hydrológiu, meteorológiu, štúdium vplyvov klimatických zmien, environmentálne štúdie, sledovanie distribúcie kontaminantov v životnom prostredí, na štúdium revitalizačných procesov v poškodenej krajine.