Meteorologické merania, meteorologické stanice

Naše meteorologické stanice znesú najvyššie požiadavky na kvalitné a spoľahlivé vedecké zariadenia. Podľa požiadaviek zákazníka môžu byť vybavené všetkými dnes dostupnými meracími zariadeniami na meranie parametrov ovzdušia, pôdy, slnečného svitu, zrážkomermi, resp. doplnené aj o merania vodných parametrov. Taktiež požadovaná kvalita a presnosť jednotlivých meracích zariadení môže byť prispôsobená podľa potrieb zákazníka. Každá meteorologická stanička môže byť vybavená nezávislým solárnym napájaním a bezdrôtovým prenosom dát. Navyše sú naše meteorologické stanice prepojené aj s veľkoobjemovými lyzimetrami a meracími zariadeniami na meranie povrchového odtoku vody. Takto zostavené systémy dávajú dokonalý obraz o vplyve klimatických zmien na celkový ekosystém v krajine.